O jego wynalazku mówi się w całej Europie! Pomysł Polaka to prawdziwa rewolucja

Udostępnij:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Wspaniały wynalazek Polaka może się przyczynić do olbrzymiej rewolucji w sektorze ciepłowniczym.  Oto wywiad z Panem Marianem,  który przez dobrych kilka lat pracował nad swoim wynalazkiem.  Oto jego efekty. 

Od ilu lat trwały prace nad wyna­laz­kiem?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Opra­co­wa­nie bez­dym­nego pieca węglo­wego zajęło mi kilka dobrych lat, aby dopro­wa­dzić to do takiego stanu, jaki jest teraz. Dziś w końcu udało sie skon­stru­owac piec, który ma tak niska emi­sje spa­lin.

 

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

A dla­czego w ogóle pan zaczął go two­rzyć?

Zaw­sze sta­ra­łem się dobrze odży­wiać, dbać o  sie­bie… i  ch­cia­łem oddy­chać czy­stym powie­trzem, mam bar­dzo wraż­liwy nos. Zaj­muje sie tym juz wiele lat, nie nudzi mi sie to. Lubie uspraw­niac swoje kotły, spra­wia mi to ogromna satys­fak­cje. Mozna uznac, ze jest to efekt moich zain­te­re­so­wan, ponie­waz cały czas mysle tylko o  tym, co mogę jesz­cze popra­wić.

 

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Jakie sa efekty spa­la­nia w takim piecu?

Efekty są świetne, naj­waż­niej­szy jest fakt, że jest to spa­la­nie bez­dymne, co daje nam dodat­kowo dopa­le­nie więk­szo­ści szko­dli­wych związ­ków, które wytwa­rzają się w  pro­ce­sie spa­la­nia, i  dzięki temu nie tru­jemy śro­do­wi­ska i  sie­bie nawza­jem. Wazny jest tez fakt, ze posia­da­cze naszego kotła mogą zaosz­czę­dzić na opale. Z  re­ko­men­da­cji klien­tów wynika, że oszczęd­no­ści się­gają rzędu 40–50 pro­cent.

 

Spa­la­nie węgla bez dymu jest wiec mozliwe?

Tak, nawet kiedy w  piecu innego pro­du­centa zamon­tu­jemy nasz pal­nik, dzięki tej meto­dzie nastę­puje odga­zo­wy­wa­nie paliw, gdzie wszyst­kie związki lotne sa dotle­niane i   spro­wa­dzone z   powro­tem do żaru, gdzie zostają dopa­lone i   prze­cho­dza przez wymien­nik pieca. Normy dopusz­cza­jące emi­sje przez piece na paliwa stałe wyno­szą w   przy­padku CO 700 mg/m3, a  my mamy 15 mg/m3. Dopusz­czalne normy w  przy­padku emi­sji pyłów wyno­szą 60 mg/m3, a  dzięki uży­ciu naszego pieca jest to zale­d­wie 18 mg/m3. Takie wyniki osią­gamy, pałac w  na­szym piecu zwy­kłym węglem bez nawiewu.

Bada­nia prze­pro­wa­dzone przez Insty­tut Ener­ge­tyki potwier­dzają zalety wyna­lazku.

 

Czy już udaje się do pań­stwa pomy­słu prze­ko­nać Pola­ków?

Coraz wię­cej ludzi inte­re­suje się naszymi kotłami, z  roku na rok sprze­daż rośnie, czy to w  Pol­sce, czy to za gra­nica. Ludzie sa coraz bar­dziej świa­domi, sta­raja sie wybie­rac urzą­dze­nia eko­lo­giczne. Ludzie ostrze­gają, że nasze powie­trze nie jest naj­lep­sze i  od­czu­wają to. Bar­dzo czę­sto skarżą się na zady­mie­nie oraz nie­moż­ność wyj­ścia na świeże powie­trze cho­ciażby pora zimowa. Takie tele­fony oraz świa­do­mość, że spo­łe­czeń­stwo szuka roz­wią­za­nia, aby nie zady­miać sąsiada, moty­wuje mnie do uspraw­nia­nia kotła. Dużo miast inte­re­suje się pal­nikami oraz kotłami, chca wpro­wa­dzac ustawy, aby nasze pal­niki były doto­wane, tak jak w  na­szym Kwi­dzy­nie.

 

Czy pań­stwo sami uży­wają pieca w domu?

Kotły mam zamon­to­wane w warsz­ta­cie, gdzie zaczą­łem prze­pro­wa­dzać swoje pierw­sze bada­nia i   eks­pe­ry­menty. W   dal­szym ciągu pra­cuje i  spę­dzi­łam tam sporo czasu na ulep­sza­niu i   moder­ni­zo­wa­niu. W   pracy wspiera mnie na kaz­dym kroku i   pomaga mi w   pro­wa­dze­niu dzia­łal­no­ści żona. Miesz­kamy w  ka­mie­nicy, ale za to duzo moich zna­jo­mych oraz rodzina ma zamon­to­wane nasze kotły w   swo­ich domach. Spo­łe­czeń­stwo jest coraz bar­dziej świa­dome. Ludzie szu­kają, draza, chcą mieć w  domu urzą­dze­nie, które będzie eko­lo­giczne, które nie zadymi oto­cze­nia.

 

window._taboola=window._taboola||[],_taboola.push({article:"auto"}),function(o,a,t,e){document.getElementById(e)||(o.async=1,o.src="//cdn.taboola.com/libtrc/magdad-wlocie/loader.js",o.id=e,a.parentNode.insertBefore(o,a))}(document.createElement("script"),document.getElementsByTagName("script")[0],0,"tb_loader_script"),window.performance&&"function"==typeof window.performance.mark&&window.performance.mark("tbl_ic"),window._taboola=window._taboola||[],_taboola.push({mode:"alternating-thumbnails-a",container:"taboola-below-article-thumbnails",placement:"Below Article Thumbnails",target_type:"mix"}),window._taboola=window._taboola||[],_taboola.push({flush:!0}),console.log("wykonało się");

About Redakcja wLocie.pl

Cały zespół redakcyjny wLocie.pl pracuje na to aby dostarczyć państwu najnowsze i jednocześnie najciekawsze wiadomości z Polski i ze świata
View all posts by Redakcja wLocie.pl →

Comments are closed.